Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ

Η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ιδρύθηκε το έτος 2005 (ΦΕΚ 889/Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ/10-02-2005) με χρόνο διάρκειας 99 έτη.

 

Η έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ενώ τα γραφεία και η Διοίκησή της σήμερα είναι εγκατεστημένα στην οδό Ηλέκτρας Αποστόλου 43, T.K. 141 21.

 

Η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της Ε.Ε. για να χαρακτηρίζεται ως ΜΜΕ (Κανονισμός 77/2001).

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ο σκοπός της και το αντικείμενο της είναι η παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ (ηλιακή και υδατική/υδροηλεκτρική), η Εμπορία αυτής, η Εξοικονόμηση ενέργειας και η θετικοποίηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Στους γενικότερους σκοπούς της είναι επίσης η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και μεθόδους παραγωγής στον τομέα της ενέργειας.

 

Αμέσως μετά τη σύστασή της, ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δημιουργία Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Πάρκου στο Νομό Καρδίτσας, το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί παραγωγικά από το έτος 2008, καθώς και τις διαδικασίες για κατασκευή και λειτουργία Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στους Νομούς Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, έχοντας σταδιακά στην κατοχή της συνολικά 6 Άδειες Παραγωγής ΜΥΗΕ.

 

Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 2015 απορρόφησε την εταιρία ομοειδούς σκοπού, των ιδίων μετόχων, με την επωνυμία «Ενεργειακή Ιτέας – Φλώρινας ΕΠΕ», η οποία είχε στην κατοχή της Φ/Β Πάρκο ισχύος 499,5 kWp που βρίσκεται στη θέση «Ιτέα» του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και λειτουργεί παραγωγικά από το έτος 2013.

 

Μέτοχοι της εταιρίας είναι οι κ.κ. Βάιος Ποζιός, Κακιόπουλος Ηλίας, Αντωνίου Ηλίας, Αντωνίου Θωμάς.

 

Το Δ.Σ. της εταιρίας αποτελείται από τους κ.κ. Βάιος Ποζιός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κασσιανή Ποζιού, Μέλος, Αντωνίου Ελένη, Μέλος

 

 

-

 

The company "ENERGEIAKI DRASI ANONYMOUS, INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND TECHNICAL COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION - AVETE" with the distinctive title "ENERGEIAKI DRASI SA" was founded in 2005 (Government Gazette 889 / Issue AE and EPE / 10-02-2005) with duration of 99 years.

The headquarters, offices and administration of the company is in the Municipality of Heraklion, Attica, 43 Electra Apostolou Str, P.C. 141 21.

 

The company fulfills the requirements of the EU Regulation and is characterized as a SME (Small and medium-sized company) (Regulation 77/2001).

 

According to the company's statute, its main purpose and object is not only the production, the trade and the saving of energy from RES (solar and water/hydropower) but also the environmental balance. 

 

Furthermore, its overall aims are the research and development of new products with particular emphasis on innovative products and services and production methods in the energy sector.

 

After its establishment, the company started the procedures for the establishment of a Photovoltaic (PV) Park in the Prefecture of Karditsa, which has already been completed and productively operates since 2008, as well as the procedures for the construction and operation of Small Hydropower Plants (SHPs) in the Prefectures of Karditsa, Evritania and Fokida. Totally, it has 6 Production Licenses of SHPs in its possession.

In addition to that, it absorbed the – same scope - company with the name "Energeiaki Iteas - Florinas Ltd" in December 2015, which has the same shareholders and also has in its possession a Photovoltaic (PV) Park of 499,5 kWp, located in "Itea", in the Municipality of Florina and operates productively since 2013.

Shareholders of the company are Mr. Pozios Vaios, Mr. Kakiopoulos Ilias, Mr. Antoniou Ilias and Mr. Antoniou Thomas.

 

 

The Members of the Board consist of Mr. Vaios Pozios, Chairman and Chief Executive Officer, Mrs. Kassiani Poziou, Member of the Board and Ms. Antoniou Eleni, Member of the Board.